[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 1594   ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายปกครองและฝ่ายนักเรียนประจำ จัดประชุมนักเรียนประจำเรื่องการเล่นorganized วันที่ 12 มิถุนายน 2555  
No. 1593   นัักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังแนะแนวจากอาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง วันที่ 12 มิถุนายน 2555  
No. 1590   อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12 มิถุนายน 2555  
No. 1589   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12-13 มิถุนายน 2555  
No. 1588   ประชุมคณะกรรมการกองทุนภราดาธิการศักดา กิจเจริญ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มิถุนายน 2555  
No. 1587   ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มิถุนายน 2555  
No. 1586   อบรม นายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555  
No. 1585   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนอิสลาม วันที่ 8 มิถุนายน 2555  
No. 1584   มิสซาวันคล้ายวันเกิดภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด วันที่ 8 มิถุนายน 2555  
No. 1583   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 5-6 มิถุนายน 2555  
No. 1581   ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน ในการจัดงาน การแสดงมหาคอนเสิร์ต คณะเซนต์คาเบรียลเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา วันที่ 1 มิถุนายน 2555  
No. 1580   เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 1 มิถุนายน 2555  
No. 1579   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1578   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน พฤษภาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1577   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 1572   รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555  
No. 1571   ประชุมนักเรียนประจำ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
No. 1569   ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555  
No. 1568   ประชุมแนะนำบุคลากรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
No. 1567   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555