[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 9135   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน แผนกปฐมวัย  
No. 9134   กีฬาสีอนุบาล ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2562  
No. 9133   ม.เดชา ขันธจิตต์ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้ เรื่อง “เต่า” ให้กับนักเรียนอนุบาล 3  
No. 9131   การเก็บตัวนักฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี งานนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 9126   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ ครั้งที่ 6/2562  
No. 9122   ตรวจสุขภาพช่องปาก แผนกปฐมวัย  
No. 9110   ประชุมนักเรียนประจำ ครั้งที่ 7/2562  
No. 9105   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 9103   น้องๆ อนุบาล 3/3 เรียนรู้แบบ Project Approach  
No. 9087   การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 9085   โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ให้กับ นักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 9064   ประชุมการติดตามงานการวางแผนการดำเนินงานตามตัวช่งชี้ และการวัดและการประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
No. 9038   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562  
No. 9036   กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยป้องกันโรค "ไวรัสโคโรนา 2019"  
No. 9033   มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีอัสสัมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แผนกปฐมวัย  
No. 9032   แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
No. 9017   การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
No. 9012   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย  
No. 9005   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2562  
No. 9003   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนมกราคม