[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 4507   นักเรียน ป.4 - ป.6 เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง "ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ"  
No. 4506   ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558  
No. 4503   ม.1/8 Science Gifted Programme เรียนรู้นอกห้องเรียน  
No. 4499   กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4498   กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4497   กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 4494   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสถาบันที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 4491   นักเรียนชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนระดับภาค  
No. 4489   กิจกรรมจิตอาสานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 4484   ผลการแข่งขันรายการ Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่1/2558  
No. 4469   ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลา  
No. 4468   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
No. 4467   ตั๊บลีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม  
No. 4416   เรียนรู้นอกห้องเรียน Science Gifted Progamme  
No. 4413   สรุปกิจกรรมจิตอาสาเเละกิจกรรมปฏิบัติธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 4412   สรุปกิจกรรมจิตอาสาเเละกิจกรรมปฏิบัติธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4373   นักเรียนคาทอลิก "รับศีลมหาสนิทครั้งแรก"  
No. 4362   ท่านผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเสกอาคาร "ศักดานุสรณ์"  
No. 4341   คำสอนภาคฤดูร้อน 27 เม.ย- 8 พ.ค 58  
No. 4340   พิธีต้อนรับพระธาตุ 18-19 พฤษภาคม 2558