[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 10501   นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ร่วมกิจกรรม โครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล  
No. 10498   ชี้แจงกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม “KG Rally Family Tour ครั้งที่ 4” ระดับปฐมวัย  
No. 10490   นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ  
No. 10486   นักเรียนประจำเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  
No. 10482   ทดสอบการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  
No. 10470   ฝ่ายปกครองจัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคารยอห์น แมรี่  
No. 10469   คุณครูให้การอบรมข้อควรปฏิบัติของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 10465   ACS OPEN HOUSE 2023 KINDERGARTEN | ระดับชั้นปฐมวัย  
No. 10463   ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการ ได้มาให้การอบรมนักเรียนมัธยมต้นเรื่องทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก  
No. 10462   คณะภราดาประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะครูฝ่ายปกครอง  
No. 10459   SHOW & SHARE TEACHERS’ INNOVATION OF THE YEAR 2022  
No. 10451   พิธีบูชาขอบพระคุณ สุขสำราญ ฉลองศาสนาม แก่ภราดาทั้งสองท่าน  
No. 10450   พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร ปีการศึกษา 2565  
No. 10445   ACS Open House Open Heart สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 10436   กิจกรรมทันตกรรมนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
No. 10430   Open House Open Heart : Finding the Inspiration สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 10425   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภช พระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันอัสสัมชัญ)  
No. 10415   โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน ที่ทุกคนวาดฝันจะได้มีโอกาสก้าวสู่ ค่าย 1  
No. 10405   ศิษย์เก่าแชร์ประสบการณ์  
No. 10397   กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน ระดับประถมศึกษาตอนต้น