[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 8141   กิจกรรมวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย  
No. 8140   กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4)  
No. 8139   กิจกรรมแนะแนว Summer Course E1 Course “Adventure Sci จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์” เชิญศิษย์เก่า ACS6952 แนะแนวทางการศึกษา  
No. 8138   ซัมเมอร์นี้ นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์  
No. 8137   มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ จัดกิจกรรม “General Chemistry Laboratory ในช่วง Summer Course 2019  
No. 8135   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ทำการทดสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ  
No. 8128   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8125   วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์ที่ 3 : แนะนำการใช้บริการ มุม IT Zones คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า  
No. 8113   กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง Summer นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา (E4)  
No. 8112   กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์  
No. 8111   "แซนวิชแสนอร่อย ม.1/5" กิจกรรมภาคบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8110   "มาม่าสะท้านโลกา ม.1/4" กิจกรรมภาคบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8109   "มาม่ายำรสเด็ด ม.1/3" กิจกรรมภาคบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8106   วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์ที่ 2 : แนะนำประเภทหนังสือที่มีให้บริการภายในห้องสมุด  
No. 8086   Learning towards Artificial Intelligence  
No. 8084   วิชาการใช้ห้องสมุด ม.1 สัปดาห์แรก : แนะนำการใช้ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8079   บรรยากาศการเรียน summer ของระดับปฐมวัย  
No. 8062   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3  
No. 8050   การจัดแสดงโครงงาน Project Approach แผนกปฐมวัย  
No. 8049   พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561