[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 865 อัลบัมภาพ

No. 4622   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินโรงเรียนฯ สู่มาตรฐานสากล (ครั้งที่ 3)  
No. 4603   นักเรียนปฐมวัยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน  
No. 4600   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 3 ครั้งที่3  
No. 4594   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2558  
No. 4587   ประชุม Focus Group การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี เขตภาคตะวันออก  
No. 4584   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินโรงเรียนฯ สู่มาตรฐานสากล(ครั้งที่ 1)  
No. 4582   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านที่ 3 (ครั้งที่ 2)  
No. 4578   ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  
No. 4559   รับการตรวจนิเทศสู่การประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ  
No. 4547   รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 39  
No. 4535   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 3 การบริหารที่เน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
No. 4514   ฝ่ายวิชาการ ประชุมครูผู้สอน  
No. 4455   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  
No. 4454   คณะกรรมการงานวิชาการเยี่ยมชมอาคารยอห์น แมรี่  
No. 4417   กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2558  
No. 4403   พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 4370   คณะอาจารย์ที่ปรึกษานิเทศนิสิตฝึกสอน ปีการศึกษา 2558  
No. 4369   เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2558  
No. 4363   ประชุมคณะกรรมการจัดสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ครั้งที่ 1/2558  
No. 4354   การประชุมนิเทศการสอนภายใน ครั้งที่ 1/2558