[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 6247   มิสธัญญารัตน์ สุขเกษม สอนเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
No. 6243   แข่งขัน นักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน  
No. 6242   รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง  
No. 6238   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 ครั้งที่ 1  
No. 6234   การใช้บริการห้องสมุดกลาง อาคารศักดา กิจเจริญ เปิดปีการศึกษา 2560  
No. 6230   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 6227   นิเทศครูกลุ่มสาระฯ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
No. 6226   นิเทศครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
No. 6219   บันทึกไดอารี่ประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ตึกโดนาเซียง  
No. 6213   กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6206   กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 6198   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 ที่ กลุ่ม ปตท. ร่วมกับโมเดิร์นไนน์การ์ตูนจัดขึ้น ในหัวข้อ"สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย....ไปอินเตอร์ "  
No. 6196   พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5  
No. 6191   กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
No. 6190   กิจกรรมศุกร์หรรษา  
No. 6189   พิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  
No. 6187   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2560  
No. 6185   กิจกรรมวันไหว้ครู แผนกปฐมวัย  
No. 6178   พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
No. 6160   พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน