[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 5996   ภาพบรรยากาศงานคืนสู่เหย้า " 72 ปี ศรีเพชรบูรพา " วันที่ 4 ก.พ 2560  
No. 5994   พิธีเปิด สนามฟุตบอลหญ้าเทียม “อัสสัมชัญ ซอคเกอร์ ฟิลด์”  
No. 5989   ประดิษฐ์ของเล่นและการเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
No. 5987   วันเทโอฟานรำลึก  
No. 5986   การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 5985   ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
No. 5984   Rally Library  
No. 5983   ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5979   บรรยากาศการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 รอบชิงชนะเลิศ  
No. 5977   ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมความพร้อมตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ  
No. 5975   ประชุมครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
No. 5974   คณิตคิดเร็ว ชั้น ป.3 รอบชิงชนะเลิศ  
No. 5972   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ค้นหาขุมทรัพย์”  
No. 5971   ค่ายวิชาการมัธยมต้น  
No. 5968   ประชุมหมวดวิทยาศาสตร์  
No. 5962   น้อมรำลึกถึงภราดาเทโอฟาน  
No. 5958   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย  
No. 5956   ส่งเสริมบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน  
No. 5954   กิจกรรมวันตรุษจีน  
No. 5953   "ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" ในวันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ. 2560