[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2739 อัลบัมภาพ

No. 5296   ห้องสมุดลวสุต(ระดับชั้นประถมศึกษา) กับความสุข สนุกกับการอ่าน  
No. 5295   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่2/2559  
No. 5294   ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน เปิดอาคารยอห์น แมรี่  
No. 5288   พิธีบูชาขอบพระคุณ "วันศุกร์ต้นเดือน มิถุนายน"  
No. 5287   ประชุมครูประจำชั้นและหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา  
No. 5286   น.ร ชั้น ม.2-6 เรียนซ่อมเสริมผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของปีการศึกษา 2558  
No. 5280   ร่วมแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ ณ ตึกโดนาเซียง  
No. 5277   ครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
No. 5272   สมาธิยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตึกโดนาเซียง  
No. 5271   วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559  
No. 5269   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2559  
No. 5262   เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
No. 5261   ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2559  
No. 5260   ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2559  
No. 5251   ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5250   การสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559  
No. 5245   ประชุมคณะกรรมการจัดออร์แกไนซ์เกม ปีการศึกษา 2559  
No. 5239   ผลงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  
No. 5228   ประชุมชี้แจงนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้นม.4-5 ปีการศึกษา 2558  
No. 5227   กิจกรรม เรียนรู้ศิลปะ ป้องกันตัว มวยไทย จากทีมงาน CK muay thai academy