[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 4658   วงโยธวาทิตเข้าค่ายฝึกซ้อม 21-23 ส.ค. 58  
No. 4656   ประชุมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครั้งที่5  
No. 4649   นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 เยี่ยมชมการทำงาน จัดเสียงตามสาย  
No. 4641   ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักและหัด-หัดเยอรมัน  
No. 4638   แนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 4637   แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสต์ ประเทศจีน  
No. 4633   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7  
No. 4632   โครงการจัดทำเวที แผนกปฐมวัย  
No. 4630   กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
No. 4626   อบรมการเล่นหมากล้อมครั้งที่3  
No. 4625   แผนกปฐมวัย ประชุมประจำเดือนสิงหาคม  
No. 4620   ทดสอบความถนัดทางการเรียน ระดับชั้น ป.4-ม.6  
No. 4619   วันอัสสัมชัญ และ พิธีเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  
No. 4616   อบรมปฏิบัติการเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA  
No. 4614   ACS KIDS LOVE MOM ปั่นเพื่อแม่ แผนกปฐมวัย  
No. 4611   วงโยธวาทิตร่วมพิธีถวายพระพร - พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ  
No. 4610   นิทรรศการ "300 ปีแห่งการมรณกรรม นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต"  
No. 4608   โครงการนำร่องทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
No. 4607   กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 4601   การสอบวัดประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1/2558