[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 3587   อบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
No. 3586   การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3583   มหกรรมคอนเสิร์ต FSG ร่วมใจต้าน ยาเสพติด สัญจร วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3582   กิจกรรมทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ห้องสมุดเซนต์แมรี่ร่วมกับครูและนักเรียน วันที่ 18 ก.ค. 57  
No. 3580   พิธีเปิดศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3579   พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3578   นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมเกมนันทนาการจากไอศกรีมวอลล์  
No. 3577   กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3576   การประกวดวาดภาพ Q-style นักบุญหลุยส์มารี มัธยมศึกษาปีที่1-3  
No. 3572   เตรียมสถานที่ 5 จุดเพื่อจัดกิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
No. 3569   ประกวดการพูด แผนกปฐมวัยหัวข้อ "อัสสัมชัญศรีราชาต้านยาเสพติด" ระดับชั้นอนุบาล2 และ อนุบาล3  
No. 3568   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี แผนกปฐมวัย  
No. 3563   ประกวดการพูดของแผนกปฐมวัย หัวข้อ "อัสสัมชัญต้านยาเสพติด"  
No. 3562   แข่งขันระบายสี กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี แผนกปฐมวัย  
No. 3560   นิเทศการสอน ชั้นอนุบาล1/1 แผนกปฐมวัย  
No. 3556   กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
No. 3554   กิจกรรมเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 3552   นิเทศการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(10 ก.ค. 2557)  
No. 3549   กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา  
No. 3541   การอบรมการเล่นหมากล้อมครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนป.5-ม.6 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557