[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 3298   พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุและงานเลี้ยงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 เมษายน 2557  
No. 3297   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 และพิธีประดับเข็ม วันที่ 25 เมษายน 2557  
No. 3296   พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาวิทยา เทพกอม และปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน วันที่ 25 เมษายน 2557  
No. 3290   ภราดาวิทยา เทพกอม ประธานในพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ มาสเตอร์จีรายุ วิจิตร วันที่ 22 เมษายน 2557  
No. 3288   พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร คณะภราดาและครูเกษียณ วันที่ 11 เมษายน 2557  
No. 3287   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 เมษายน 2557  
No. 3281   สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2557  
No. 3280   กิจกรรมวันสงกรานต์ระดับปฐมวัย  
No. 3278   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
No. 3277   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557  
No. 3274   คุณครูทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 8 เมษายน 2557  
No. 3267   ค่ายผู้นำหลัก YCS Key Reader ระดับชาติ ปี 2557  
No. 3264   กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลือกตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน Summer ’57  
No. 3262   การปฎิบัติงาน ครูหอพักคาเบรียลา ระหว่างวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2557  
No. 3261   การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557  
No. 3256   ค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2557  
No. 3243   นักเรียนประจำเข้าตึก ช่วงกิจกรรมภาคฤดูร้อน วันที่ 23 มีนาคม 2557  
No. 3242   เปิดเรียนภาคฤดูร้อนระดับปฐมวัย  
No. 3239   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 15มีนาคม 2557  
No. 3221   ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม วันที่ 12 มีนาคม 2557