[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 3220   ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการครู วันที่ 12 มีนาคม 2556  
No. 3203   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 7 มีนาคม 2557  
No. 3193   พิธีมอบเกียรติบัตร/ของรางวัล ยอดนักอ่านครู/น.ร. นักเรียนเขียนบันทึกการอ่านดี และบรรณารักษ์อาสา ของงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 (27 ก.พ. 57)  
No. 3190   ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบรางวัลนักเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านความประพฤติดี  
No. 3188   ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3184   การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
No. 3177   นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3176   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม MLP,SEP รับวุฒิบัตร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3175   พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6750 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3172   พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3160   รับการตรวจประเมินโรงเรียนโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 9 รอบ 20 โรงเรียนสุดท้าย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3159   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาค วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3158   กิจกรรมด้วยรัก และความผูกพัน ระดับอนุบาล 3  
No. 3157   โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับอนุบาล 1  
No. 3152   กิจกรรมพิเศษและศูนย์ดนตรีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน  
No. 3145   ภราดาเลอชัย ลวสุต มอบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวประหยัดไฟ  
No. 3135   กิจกรรมพิเศษ เปิดการสอนกีฬาฟุตบอล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3134   งานเลี้ยงสังสรรค์..วันคืนสู่เหย้า HOME COMING DAY 2014 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3133   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและครูในวันคืนสู่เหย้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3132   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557