[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2882   คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าพบพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
No. 2881   การตรวจประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
No. 2880   การตรวจประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  
No. 2869   มอบเกียรติบัตรงานวิชาการสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล 2  
No. 2868   ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 30 ตุลาคม 2556  
No. 2867   มอบใบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2556  
No. 2865   มอบเกียรติบัตรงานวิชาการสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล1  
No. 2859   นักเรียนประจำเข้าตึก วันที่ 27 ตุลาคม 2556  
No. 2858   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 28 ตุลาคม 2556  
No. 2857   วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แผนก MLP  
No. 2851   มอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่10 ตุลาคม 2566  
No. 2850   ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ACS Christmas Fair 2013 วันที่ 10 ตุลาคม 2556  
No. 2848   ฝ่ายบริการจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีการศึกษา 2556 9 ตุลาคม 2556  
No. 2843   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556  
No. 2830   นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 30 กันยายน 2556  
No. 2829   มอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ห้องเรียนละ 1 คน วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2556  
No. 2828   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์น่ารู้  
No. 2824   รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 กันยายน 2556  
No. 2823   ประชุมครูประจำเดือนกันยายน วันที่ 27 กันยายน 2556  
No. 2822   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน อนุบาล 2