ประชุมเชิงวิชาการ หน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


    เรื่อง  ประชุมเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพที่มีความสอดคล้อง ศักยภาพของท้องถิ่น

                       และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในแต่ละภูมิภาค  

 วันที่  26  มิถุนายน 2555

ณ  โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี

 

ครูเข้าร่วม  มิสมาลี     อั้งลิ้ม               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา

               มิสนนทลี    ชื่นอารมณ์        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep