รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบ LEARN EDUCATION


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล ฟังการรายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบ Learn Education ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep