โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561    ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โดยมีวัตถุประสงค์

1.1   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

1.2   เพื่อฝึกฝนในด้านภาวะความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการของสภานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ

1.3   เพื่อนำเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาพันธ์สมาคม ฯ กับบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ

โรงเรียนที่เข้าร่วม  จำนวน 14 โรงเรียน  มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 125  คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 111    คน  และครู จำนวน  14  คน       

โดยในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ

นักเรียนได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาวะผู้นำ” จาก รศ.ดร.สฏายุ ธีระวณิชตระกูล  วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ไปศึกษาดูงานที่บริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอมตะนคร และวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในนามผู้จัดกิจกรรม ขอขอบคุณสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่ให้การ

สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม  ขอบคุณภราดา ดร. ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และขอบคุณคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุณศิริวรรณ กลีบบัว คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจำนวนผู้อ่าน 548 ครั้ง

Keep