ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 

มีผลการแข่งขันดังนี้

ผลการแข่งขันเรียงความระดับ ป.5 - 6
ชนะเลิศ  ด.ช.กฤติน นาคขุนทด  ป.6/3
รองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.รวิพร หอมเหมือน  ป.6/2
รองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ปัณณธร จิรากูลสวัสดิ์  ป.6/3
 
ผลการแข่งขัน Talk Show ระดับ ป.5 - 6
ชนะเลิศ  ด.ช.โทชิฮิเดะ อุเอซึงิ  ป.5/1
รองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.พงษ์ศักดิ์ คุณากรพัฒนาการ   ป.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ปุณิกา อัศวอุดมเดชา  ป.6/3
 
ผลการแข่งขัน Mini Soccer ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ชนะเลิศ 
1. ด.ช.กวิน เต็กสงวน  ป.6/3
2. ด.ช.ธนกฤต กีทีปกูล  ป.6/2
3. ด.ช.ชนธัญ สิทธิพงศ์  ป.6/3
4. ด.ช.อนุวัตน์ ศรีปราลาด  ป.5/4
5. ด.ช.ศิวัจน์ พีรธรรมวัฒน์  ป.6/4
รองชนะเลิศอันดับ 2
1. ด.ช.ศิวกร แสนสุด  ป.6/1
2. ด.ช.สุทธิกานต์ ใจประสงค์ ป.6/1
3. ด.ช.วรดิษย์ ลครผล  ป.6/1
4. ด.ช.จักริน ก๊กศรี  ป.6/1
5. ด.ช.ดิฐภัทร แพทย์ไชยวงศ์  ป.6/1

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 16
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 657 ครั้ง

Keep