ยอดนักอ่านประจำเดือน มิถุนายน 2561 ห้องสมุดระดับประถม


ห้องสมุดลวสุต ระดับชั้นประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่านประจำเดือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อกระตุ้นการอ่านและการค้นคว้าให้กับนักเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่ยืมหนังสือมากที่สุด และเข้าใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ(จะการเก็บสถิติโดยเครื่องคอมพิวเตอร์) ในเดือนมิถุนายน มีนักเรียนยอดนักอ่านประจำเดือน มิ.ย. 61(ยืมหนังสือมากที่สุด)
1. ด.ญ.เคย์ เดนนิส บัว                 ป.3/2
2. ด.ญ.พรลภัส    แฉล้มไธสง        ป.3/3
รายชื่อยอดนักอ่านประจำเดือน มิ.ย. 61 (เข้าใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ)
1. ด.ช.สรภพ           ทัฬหกิจ         ป.3/4(29 ครั้ง)
2. ด.ญ.ณัฎฐณิชา     มนช้าง         ป.1/3(26 ครั้ง)
3. ด.ช.ทรัพยสิทธิ      แสงอุดม      ป.4/2(26 ครั้ง)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 618 ครั้ง

Keep