โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562


 งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการ อย.น้อย ACS ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร  เพื่อจะสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังเพื่อนนักเรียน และครอบครัวได้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep