แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2562


แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 16-27กันยายน 2562
 การวัดและประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ดังนั้น  แผนกปฐมวัย  งานวัดผลและประเมินผล  จึงได้กำหนดวันในการประเมินพัฒนาการ

ปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 

• ในระหว่างวันที่ 16- 27  กันยายน 2562  โดยการประเมินพัฒนาการทางด้านภาษา และพัฒนาการด้านอื่นๆ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 339 ครั้ง

Keep