งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการตรวจคุณภาพอาหาร Clean Food Good Taste จากกองสาธารณสุข


งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการตรวจคุณภาพอาหาร Clean Food Good Taste  จากกองสาธารณสุข เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ อาคารศํกดา  กิจเจริญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 311 ครั้ง

Keep