ขอเชิญบริษัทดูแลเครื่องปรับอากาศเสนอราคาค่าบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563


แผนกการเงิน ขอเชิญบริษัทดูแลเครื่องปรับอากาศ  เข้าร่วมเสนอราคาสัญญาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยยื่นเอกสารผ่านอีเมล์  [email protected]  หรือ [email protected]  ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2563  และคณะกรรมการประชุมพิจารณาเลือกบริษัทฯ  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้จำนวนผู้อ่าน 317 ครั้ง

Keep