ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


งานทุนการศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1.ทุนการศึกษาเทโอฟาน จำนวน 42 ทุน

2.ทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 96 ทุน

3.ทุนการศึกษาโฮโนร่า จำนวน 12 ทุน

หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายนี้

 จำนวนผู้อ่าน 349 ครั้ง

Keep