อัลบัมภาพที่ 10574    ฝ่ายปกครองจัดการอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ตามโครงการครู D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
<< Back Next >>