อัลบัมภาพที่ 10576    ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % จาก University of Memphis, Tennessee State, USA (งานระดับชั้น)
อัลบัมภาพที่ 10574    ฝ่ายปกครองจัดการอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ตามโครงการครู D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (งานส่งเสริมชีวิตและคุณลักษณะนิสัยที่ดี)
<< Back Next >>