ชื่อ-สกุล : มิสพโยม เนาโนนทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานนักศึกษาวิชาทหาร , งานกีฬา , งานกีฬาและนันทนาการ , งานลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร , งานบริหารฝ่าย , งานกิจกรรมภายในและภายนอก , งานกีฬาและนันทนาการ , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...