ชื่อ-สกุล : ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร , งานกิจกรรมพิเศษ , งานกีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. )

more...