ชื่อ-สกุล : มิสนัยนา ไพจิตต์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...