ชื่อ-สกุล : ม.นิรุด แดงสมุทร

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวส. ( โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ )

more...