ชื่อ-สกุล : มิสนันทา ลีนะเปสนันท์

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , งานวัดและประเมินผล , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...