ชื่อ-สกุล : มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช

สังกัดหน่วยงาน : แผนกปฐมวัย , แผนก MLP , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MA TESOL ( Sheffield Hallam University, England )

more...