ชื่อ-สกุล : มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณะกรรมการวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...