ชื่อ-สกุล : มิสอรสา ดำทองสุก

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ , งานร้านค้า

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...