ชื่อ-สกุล : นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...