ชื่อ-สกุล : มิสแสงเดือน กิจบำรุง

สังกัดหน่วยงาน : งานทุนการศึกษา , งานการเงิน , บริหารแผนกการเงิน , บริหารแผนกการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

more...