ชื่อ-สกุล : มิสสลินดา ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(5 ปี) ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...