ชื่อ-สกุล : มิสชุติมา วงศ์บุญ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานระดับชั้น , คณะกรรมการวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...