ชื่อ-สกุล : ม.วัชชราวุธ ยางตลาด

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์ )

more...