ชื่อ-สกุล : ม.อัครินทร์ ทองคำแท้

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...