ชื่อ-สกุล : มิสปราณี ณ สงขลา

สังกัดหน่วยงาน : งานอนามัยโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...