Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
(ลำดับที่ 5 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ