Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานส่งเสริมชีวิตและคุณลักษณะนิสัยที่ดี ปีการศึกษา 2565
(ลำดับที่ 4 งานส่งเสริมชีวิตและคุณลักษณะนิสัยที่ดี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน และส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดและอบายมุข