[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสอุษา จันทร์พงษ์
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาไปเยี่ยมเยียนบ้านและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ครูเกษียณ ม.สิทธิชัย สุทธิผล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ นางสาวเบญจมาศ จันทร์สายทอง
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ นางบุญทิพย์ มณเทียร
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคู่สมรส นางสะอาด ใจโอบอ้อม
ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี
ขอแสดงความเสียใจการจากไปของมารดา MR.CHRISTOPHER FONTANOZA
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา ม.เชิดชัย ยังให้ผล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณครูอาวุโส มาสเตอร์เพียร เภกะนันท์
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ ม.สุจินต์ ศรชัย
บุคลากรร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดาของ นางโสภา แก้วนิล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสอรนุช ชลาดี
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ นางสมพิศ ภู่อยู่
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดาของ น.ส.วันชัย แย้มสัจจา
อบพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนต่าง ๆ
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสนงคราญ ศิริศักดิ์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์จักรพันธ์ ถาวิกุล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์ธวัชชัย แก้วชื่นชัย
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ
ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดาของ มิสเอมวิกา นราเบญจพล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสผกาวรรณ ขันทะโฮม และ น.ส.วันทนา ขันทะโฮม
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคู่สมรส มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน
ขอเชิญบริษัทดูแลเครื่องปรับอากาศเสนอราคาค่าบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของมารดา นายเฉลิมชัย อยู่สุขโข
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มาสเตอร์ศิริวัฒน์ บัวคำสี
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มาสเตอร์อัครินทร์ ทองคำแท้
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามอบภาพให้ผู้อำนวยการ
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการตรวจคุณภาพอาหาร Clean Food Good Taste จากกองสาธารณสุข
โครงการอบรมข้อกำหนด/มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ประชุมบุคลากรงานห้องสมุดครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน คืนสู้เหย้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ร่วมแสดงความไว้อาลัยในการจากไป ของ นายชิษนุพงศ์ เอี่ยมวิจิตร
ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
งานบริหารสนามกีฬาให้บริการสถานที่แก่ศิษย์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล
งานโภชนาการเข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ
จัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
จัดอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานสัมมาผู้บริหารฯ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562

    1 2 3 4  >   >|