[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กำหนดการสอบ Mock Test ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (แผนก MLP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP,SEP)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตึกD / SM / ยอห์นแมรี่)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนกMLP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนกMLP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนก MLP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP,SEP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาคารยอหน์แมรี่
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารยอหน์แมรี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 2/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนก MLP
กำหนดการของนักเรียนชั้นม.6 และประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคารยอห์นแมรี่
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารโดนาเซียง
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อาคารเซนต์แมรี่
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 อาคารยอห์นแมรี่
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 อาคารยอห์นแมรี่
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารยอห์นแมรี่
ตารางสอบวัดผลกลางภาคที่ 2/2564 (Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารเซนต์แมรี่)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (Online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อาคารยอห์นแมรี่)
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์
ประกาศรายชื่่อชั้นเตรียมอนุบาล ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565
เนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 1/2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) Grade 7 - 12 (MLP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) Grade 3 - 6 (MLP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อาคารยอหน์แมรี่)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สสวท/IEP/SEP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (IEP/SEP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนก MLP
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อาคารยอหน์แมรี่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสมัครขอดำเนินการจำหน่ายอาหารร้านค้าภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญตัวแทนบริษัท / ร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2,4-5 (ตึกยอหน์แมรี่)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP , SEP) พร้อมเนื้อหาการสอบ
ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP , SEP

    1 2 3 4  >   >|