[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่นักกายภาพบำบัด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสืบสานหัตถกรรมพื้นบ้านงานจักสาน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่บัญชี
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษา
ส่งครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 19 มิถุนายน 2556
ส่งบุคลากรอบรมเชิงปฎิบัติการสอนวิทย์ไม่ยากกับ 365 ปฏิบัติการ Hands on
กิจกรรมรายปักษ์หลังเดือน มิ.ย. 56
การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำเดือนมิถุนายน 2556
รวมผลงานทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปี 2550 - 2555
คำสั่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ
คำสั่ง ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์:TDC (Thai Digital Collection)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2556
คณะครูปฐมวัยและผู้ช่วยครู เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ
การประสานงานเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกตามที่พักนักเรียนประจำ
ตำแหน่งและหน้าที่บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2556
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
การประกวดคลิปวีดีโอรักษ์โลกภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
นายธีรภัทร สุจิตโต ม.6/1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย สสวท.
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีราชา ขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือ ลูโดวิโก ระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2556
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2556 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556) วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556
ส่งบุคลากรอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AD) "
ฝ่ายปกครองประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากกระทรวงศึกษาธิการ
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยเข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอศรีราชา
รายการอาหาร 27 พ.ค 56 -2 มิ.ย 56
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยประชุมรับนโยบาย
ฝ่ายปกครองพบนักเรียนกลุ่มพิเศษ
ตรวจร้านเกมส์รอบบริเวณโรงเรียน
ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Yes academy Thailand
คุณครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียนรับเงิน
คุณครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียนรับเงิน
ครูดูแลนักเรียนประจำตึกรับเงิน
ครูสอนพิเศษกลุ่มย่อยรับเงิน
กู้เงินสวัสดิการ เดือน ธันวาคม 2555
คุณครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียนรับเงิน
ครูสอนกลุ่มย่อยรับเงิน
ครูดูแลนักเรียนประจำตึกรับเงิน
งดสอนพิเศษกลุ่มย่อย
ครูสอนพิเศษกลุ่มย่อยรับเงิน
ขอเชิญคุณครูที่ร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ตามลำดับอายุงาน (รุ่นที่ 3) เข้าร่วมประชุม
ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนงานกีฬาโรงเรียน
คุณครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียนรับเงิน
คุณครูรับหนังสืออนุสรณ์ ปี 54
ครูประจำชั้นรับหนังสืออนุสรณ์ ปี 54 แจกนักเรียน
คณะครูฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 55
รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ACS CUP ครั้งที่ 11
งานแนะแนวเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนม.6
กิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักเรียนชั้นม.4,ม.5
งานศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS
ประชุมเชิงวิชาการ หน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

|<  <   13 14 15 16 17  >   >|